تعریف حدود مجاز آلودگی برای خاک، آب و فاضلاب ۰۱ آذر ۱۴۰۱
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک خبر داد

تعریف حدود مجاز آلودگی برای خاک، آب و فاضلاب

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک از تعریف حدود مجاز آلودگی برای خاک، آب و فاضلاب خبر داد.