چه تعداد از شهر‌های کشور دارای تنش آبی هستند؟ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

چه تعداد از شهر‌های کشور دارای تنش آبی هستند؟

بسیاری از کارشناسان براین باورند که اگر مدیریت مصرف نداشته باشیم و موضوع کاهش مصرف آب در دستور کار مشترکان قرار نگیرد احتمال افزایش شهر‌های دارای تنش آبی به بالای ۳۰۰ شهر نیز وجود دارد.