زمستان پارسال با برنامه‌ریزی و مدیریت در شبکه خانگی قطعی گاز نداشتیم ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
رئیس‌جمهوری:

زمستان پارسال با برنامه‌ریزی و مدیریت در شبکه خانگی قطعی گاز نداشتیم

رئیس‌جمهوری گفت: خوشبختانه زمستان پارسال و تابستان امسال با برنامه‌ریزی و مدیریت دولت قطعی گاز و برق در شبکه خانگی نداشتیم و این موضوع برای واحدهای صنعتی نیز برنامه‌ریزی شد.