گواهینامه 4 ستاره جایزه ملی ؛پتروشیمی زاگرس ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

گواهینامه 4 ستاره جایزه ملی ؛پتروشیمی زاگرس

شرکت پتروشیمی زاگرس در شانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی موفق به کسب گواهینامه چهار ستاره تعالی شد.