تعهد چین به سازگاری با تهدیدهای تغییرات اقلیمی ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

تعهد چین به سازگاری با تهدیدهای تغییرات اقلیمی

با افزایش خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، چین متعهد شده است که برنامه های خود را بهتر با بحران آب و هوایی سازگار کند.