معرفی روش تغییر دهنده بازی در مورد حذف دی اکسید کربن ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

معرفی روش تغییر دهنده بازی در مورد حذف دی اکسید کربن

مهندسان با استفاده از یک سیستم الکتروشیمیایی جدید با انرژی هیدروژن راهی برای جذب موثر 99 درصد دی اکسید کربن از هوا ابداع کردند.