انتقال آب بدون در نظر گرفتن مدیریت مصرف رواج بد مصرفی است ۱۳ مهر ۱۳۹۸

انتقال آب بدون در نظر گرفتن مدیریت مصرف رواج بد مصرفی است

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: انتقال آب بدون در نظر گرفتن مدیریت مصرف رواج بد مصرفی است.