وزارت نیرو با انتقال آب سد کوچری به ساوه موافقت کرد ۲۰ مهر ۱۳۹۸

وزارت نیرو با انتقال آب سد کوچری به ساوه موافقت کرد

استاندار مرکزی گفت: وزارت نیرو با انتقال ۴۰۰ لیتر آب برثانیه از سد کوچری به ساوه موافقت کرد.