رونمایی و جشن امضای کتاب ساختار فکری نوین برای کسب و‌کارهای نوین ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

رونمایی و جشن امضای کتاب ساختار فکری نوین برای کسب و‌کارهای نوین

رونمایی و جشن امضای کتاب ساختار فکری نوین برای کسب و‌کارهای نوین در محل کارخانه نوآوری های وی برگزار شد.