برگزاری مانور سراسری مقابله با شرایط اضطراری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری مانور سراسری مقابله با شرایط اضطراری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 

مانور سراسری مقابله با شرایط اضطراری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شددومین مانور سراسری مقابله با شرایط اضطراری به‌منظور توانمندسازی نیروها و هماهنگی شرکت‌ها در مقابله با حوادث احتمالی برگزار شد.