هشدار کشورهای اروپایی نسبت به تضعیف سیاست‌های اقلیمی ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

هشدار کشورهای اروپایی نسبت به تضعیف سیاست‌های اقلیمی

۱۰ کشور اروپایی هشدار دادند که سیاست های اقلیمی کشورهای این منطقه در معرض خطر تضعیف و تحلیل رفتن قرار دارند.