انضباط اقتصادی برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ضروری است ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت:

انضباط اقتصادی برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ضروری است

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در دیدار با جمعی از شاغلان و بازنشستگان صنعت نفت تأکید کرد: انضباط اقتصادی مانند توجه کامل به محاسبات بیمه‌ای، برای پایداری صندوق‌ها ضروری است.