ساخت و نصب سازه چراغ دریایی چاه‌های سکوی نوروز در منطقه بهرگان ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

ساخت و نصب سازه چراغ دریایی چاه‌های سکوی نوروز در منطقه بهرگان

ساخت و نصب سازه چراغ دریایی چاه‌های ۵ تا ۸ سکوی نوروز با استفاده از امکانات موجود منطقه، توان علمی و دانش فنی مهندسان جوان این سکو انجام شد.