سقوط آمریکا از جایگاه بزرگترین صادرکننده LNG جهان ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

سقوط آمریکا از جایگاه بزرگترین صادرکننده LNG جهان

آمریکا که برای مدت کوتاهی عنوان بزرگترین صادرکننده LNG جهان را از قطر و استرالیا ربوده بود، در آوریل این عنوان را مجددا به قطر واگذار کرد.