تولید بیش از یک چهارم برق کشور، بدون نیاز به سوخت فسیلی ۱۶ تیر ۱۳۹۹

تولید بیش از یک چهارم برق کشور، بدون نیاز به سوخت فسیلی

سال گذشته و در سایه تلاش دولت تدبیر و امید بیش از یک چهارم برق کشور بدون استفاده از سوخت فسیلی تولید شد.