سواد محیط‌زیستی رمز حفاظت از طبیعت ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

سواد محیط‌زیستی رمز حفاظت از طبیعت

امروزه وضعیت محیط زیست کشور در بخش‌های مختلف از جمله آب، خاک و هوا به مرحله شکننده‌ای رسیده که اگر به همین روال پیش برود، دیگر محیط‌زیستی برای نسل‌های بعدی باقی نخواهد ماند؛ بر این اساس باید حفاظت از طبیعت جدی گرفته شود که رسیدن به آن نیازمند داشتن سواد محیط زیستی است.