نبض انرژی:گازرسانی ایران به افغانستان با گاز ترکمنستان ۰۷ آذر ۱۳۹۹
سواپ انرژی از مسیر ایران؛

نبض انرژی:گازرسانی ایران به افغانستان با گاز ترکمنستان

ما نباید به این میزان بسنده کنیم. چرا که این کشور نیاز مبرمی به برق دارد و باید برنامه ریزی مناسبی برای تقویت بخش نیروگاهی این کشور و تأمین خوراک آن از گاز ایران داشته باشیم.