اتصال برق ایران و عراق برقرار شد ۱۰ آبان ۱۳۹۸

اتصال برق ایران و عراق برقرار شد

عملیات اتصال ( سنکرون) شبکه برق ایران به شبکه برق عراق آغاز شد.