چه مواردی باید در “سند حکمرانی آب” دیده شود؟ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

چه مواردی باید در “سند حکمرانی آب” دیده شود؟

یک کارشناس محیط زیست در رابطه با موارد مهم در خصوص سند حکمرانی آب توضیح می‌دهد.