در سند تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل کشور چه آمده است؟ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

در سند تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل کشور چه آمده است؟

سند تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل کشور تا افق ۱۴۲۰ در هشت فصل از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت تدوین شده است.