بهارستان، چشم انتظار سند ملی ایران در معاهده پاریس ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

بهارستان، چشم انتظار سند ملی ایران در معاهده پاریس

کارشناسان معتقدند تعهدات ایران در توافقنامه پاریس به جای تعهدات فعلی که کمّی هستند باید همچون اکثر کشورها، کیفی و غیر الزام آور باشد؛با این وجود هنوز هیچ تغییری در این تعهدات ایجاد نشده است.