امکان تولید برق از نور نامرئی ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
کاهش هزینه تولید انرژی خورشیدی؛

امکان تولید برق از نور نامرئی

محققان فناوری جدیدی ابداع کرده اند تا از نور نامرئی و کم انرژی برق تولید کنند. به این ترتیب کارآمدی سلول های خورشیدی افزایش می یابد.