رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست وارد شهرستان لنجان شد ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
به عنوان نماینده تام‌الاختیار رئیس جمهور؛

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست وارد شهرستان لنجان شد

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان نماینده رئیس جمهور وارد شهرستان لنجان شد.

محیط‌زیست ایران تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه است ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
در دیدار با سفر فرانسه مطرح شد؛

محیط‌زیست ایران تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه است

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در زمینه محیطزیست کشور ما دستخوش تحریم های ظالمانه ای است که استکبار جهانی به ما تحمیل می کند.