سفیران سلامت نفت؛ زنان در شرکت فلات قاره ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

سفیران سلامت نفت؛ زنان در شرکت فلات قاره

کارکنان زن شرکت نفت فلات قاره به عنوان سفیران سلامت شناخته می‌شوند تا مبلغان سلامت در محل کار، منزل و جامعه خود باشند.