ساماندهی هدر رفت آب در خراسان جنوبی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
ضرورت احیا سفره های زیرزمینی آب

ساماندهی هدر رفت آب در خراسان جنوبی

 اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری با تغذیه سفره های آب زیرزمینی و جلوگیری از هدررفت منابع آبی راهگشای حیات دوباره زمین است.