رکورد انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش سطح آب دریا در سال ۲۰۲۱ ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

رکورد انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش سطح آب دریا در سال ۲۰۲۱

گزارش دولت ایالات متحده حاکی از آن است که میزان انباشت گازهای گلخانه‌ای کره زمین و افزایش سطح آب دریا در سال ۲۰۲۱ به رکورد جدیدی رسیده است.