همایش فرصت های سرمایه گذاری در پتروشیمی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
یادداشتهای یک هلدینگی/قسمت چهاردهم

همایش فرصت های سرمایه گذاری در پتروشیمی

اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی سال 1376 پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، با حضور مهندس نعمت زاده در پتروشیمی و ابتکار ایشان شکل گرفت.