اجرای فاز دوم رینگ جنوبی آبرسانی به اراک در دست انداز عدم تامین اعتبار ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

اجرای فاز دوم رینگ جنوبی آبرسانی به اراک در دست انداز عدم تامین اعتبار

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: عدم تامین اعتبارات مورد نیاز و عدم تخصیص به موقع، عدم امکان پرداخت مطالبات پیمانکار را در پی داشته که روند پروژه را قدری کند کرده است به طوری که میزان پیشرفت فیزیکی فاز دوم تاکنون به حدود ۲۰ درصد رسیده است.