پیشرفت فیزیکی ۲۳ درصدی سد خاکی عالی محمود الیگودرز ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی خبر داد:

پیشرفت فیزیکی ۲۳ درصدی سد خاکی عالی محمود الیگودرز

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: سد خاکی عالی محمود الیگودرز با ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی در دست ساخت است.