خالی بودن ۴۸ درصد سدهای استان لرستان ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

خالی بودن ۴۸ درصد سدهای استان لرستان

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان عنوان کرد: مجموع حجم ۶ سد مروک، ایوشان، هاله، کزنار، خان‌آباد و حوضیان 206 میلیون متر مکعب است که در حال حاضر 114 میلیون متر مکعب آن پر شده و بر این اساس ۴۸ درصد این سدها خالی است.