اجرای ۵۶۰ پروژه برای رفع تنش آبی در کشور طی یک سال گذشته ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
معاون وزیر مطرح کرد

اجرای ۵۶۰ پروژه برای رفع تنش آبی در کشور طی یک سال گذشته

وزیر نیرو با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم ۳۰۰ شهر تنش آبی داشتند، گفت: برای برخی شهرها، پروژهای عظیم و خطوط انتقال و تصفیه‌خانه‌های بزرگ نیاز بود، اما برخی از شهرها با کمترین خط انتقال و افزایش چاه و آب شیرین کن سیراب شدند که طی کمتر از یک سال عملکرد دولت ۵۶۰ پروژه به مرحله بهره‌برداری رسیده و پروژه‌های دیگری هم در دستور کار قرار دارد.