سقوط ذخایر آب سدهای اسپانیا به پایین‌ترین رکورد ۲۷ ساله ۰۲ شهریور ۱۴۰۱

سقوط ذخایر آب سدهای اسپانیا به پایین‌ترین رکورد ۲۷ ساله

سدهای برق آبی اسپانیا تابستان را در حالی پشت سر می گذارند که ذخایر آبی آنها به پایین‌ترین میزان سه دهه گذشته رسیده و با تشدید بحران انرژی، هزینه‌های برق را افزایش بیشتری می‌دهد.