اجرایی شدن سامانه هوشمند قرائت كنتور آب در 5 شهر استان گلستان ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

اجرایی شدن سامانه هوشمند قرائت كنتور آب در 5 شهر استان گلستان

معاون خدمات مشترکان و درآمد آبفا گلستان گفت : سامانه هوشمند قرائت کنتور آب با استفاده از بارکد تاکنون در 5 شهر استان اجرایی شده است.