اجرای سامانه سپهتن در انتظار تایید وزارت نفت ۰۷ مهر ۱۳۹۹
جزئیات مهم نصب «سپهتن» در 368 هزار دستگاه کامیون

اجرای سامانه سپهتن در انتظار تایید وزارت نفت

یکی از اهداف بزرگ این مصوبه، صرفه‌جویی در مصرف سوخت است، محل بازپرداخت سرمایه سرمایه‌گذار در این مصوبه از محل صرفه جویی سوخت ناشی از عدم توقف وسایل نقلیه در پلیس راه است یعنی بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار، از این محل خواهد بود.