اجرای ۱۵ پروژه از سوی مهندسی و ساختمان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

اجرای ۱۵ پروژه از سوی مهندسی و ساختمان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

اداره مهندسی و ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی پارسال ۱۵ پروژه را با اعتبار ۲۴۰ میلیارد از محل بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای اجرایی کرد.