منطقه حفاظت شده سرخ آباد مهمترین زیستگاه آهو شمال غرب کشور است ۱۰ تیر ۱۴۰۱

منطقه حفاظت شده سرخ آباد مهمترین زیستگاه آهو شمال غرب کشور است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دشت سهرین در منطقه حفاظت شده سرخ آباد، مهمترین زیستگاه آهوان در شمال غرب کشور است و حفاظت از این منطقه برای سازمان حفاظت محیط زیست کشور اهمیت ویژه ای دارد .