قضیه فساد ۱۷۰ میلیون دلاری پتروشیمی مهر چیست؟! ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

قضیه فساد ۱۷۰ میلیون دلاری پتروشیمی مهر چیست؟!

افشای یک پرونده فساد بزرگ در یکی از پتروشیمی‌های مهم کشور منجر به برکناری مدیرعامل آن شده است.