ساخت و بازسازی بيش از 1700 قطعه تخصصی در نیروگاه رامین اهواز ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

ساخت و بازسازی بيش از 1700 قطعه تخصصی در نیروگاه رامین اهواز

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز، از ساخت و بازسازی تعداد 1791 قطعه نیروگاهی توسط متخصصان بومی این نیروگاه از ابتداي سال جاري تاكنون خبر داد.