تولید دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک سطوح عابربانکها و نازلهای پمپ بنزین ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

تولید دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک سطوح عابربانکها و نازلهای پمپ بنزین

یک تیم سه نفره از دانشجویان مرکز رشد دانشگاه فنی شهید مهاجر اصفهان دستگاه اتوماتیک ضد عفونی کننده سطوح مخصوص عابربانکها و نازلهای پمپ بنزین را با دقت بسیار بالایی طراحی و نمونه اولیه آن را ساختند.