کنتورها را تفکیک کنید ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
به دنبال مدیریت مصرف آب

کنتورها را تفکیک کنید

توجه به مدیریت مصرف آب در شرایطی که پایتخت با تنش آبی مواجه است اهمیت بسیاری دارد اما باید توجه داشت تا زمانی که کنتورها تفکیک نشود، توجه به میزان مصرف از سوی مشترکان چندان جدی نخواهد بود.