ساتکاب به قطار پویش وزارت نیرو پیوست ۱۹ آذر ۱۳۹۹

ساتکاب به قطار پویش وزارت نیرو پیوست

شرکت مادر تخصصی ساتکاب، همزمان با بهره برداری از دو سامانه یکپارچه بیمه های صنعت آب و برق و وندورلیست، در سی و یکمین هفته پویش# هرهفتهالفب_ایران  توسط وزارت نیرو، به قطار پویش وزارت نیرو پیوست .