عدم مدیریت مصرف انرژی ، حلقه فراموش شده تجدیدپذیرها ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

عدم مدیریت مصرف انرژی ، حلقه فراموش شده تجدیدپذیرها

روند شدت انرژی ایران طی سال‌های اخیر روندی افزایشی بوده است و عدم تطابق روند شدت انرژی در ایران، با روند حاکم بر جهان، نشان می‌دهد هنوز اهمیت مدیریت مصرف انرژی در کشور و همچنین لزوم بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه قرار نگرفته است.