آغاز نقطه تحول دانش‌بنیان‌ها با تصویب قانون جهش تولید ۰۸ شهریور ۱۴۰۱
مشاور زیست‌بوم فناوری پژوهشگاه نیرو مطرح کرد

آغاز نقطه تحول دانش‌بنیان‌ها با تصویب قانون جهش تولید

مشاور زیست‌بوم فناوری پژوهشگاه نیرو با تاکید بر اینکه با قانون جهش تولید در یک نقطه تحول در حوزه دانش‌بنیان‌ها و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان قرار داریم، گفت: با تصویب این قانون نباید همان روند را ادامه دهیم، چرا که تمام سیاستگذارانی که این قانون را تصویب کردند، به دنبال ساز و کارهای جدیدتر در توسعه زیست بوم فناوری بودند.