آب: اولویتی انسانی و تجاری و هم اهمیت با نفت ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

آب: اولویتی انسانی و تجاری و هم اهمیت با نفت

تنش آب، خطر را برای جوامع و مشاغل افزایش می دهد. مشاغل از طریق اقدام فردی و جمعی فعال باید با بحران آب مبارزه کنند.