زنان برخی استان‌ها کولبری آب می‌کنند ۱۶ دی ۱۳۹۹

زنان برخی استان‌ها کولبری آب می‌کنند

به گفته این پژوهشگر در واقع زنجیره تامین روستاهای کشور را تبدیل به زنجیره تامین یکدیگر کنیم. امیدوارم این اتفاق بیفتد و ما بتوانیم روستاهایی که دچار کم آبی هستند را با استقرار صنایع تبدیلی و مکمل روستاهای دیگر، پایدار نگه داریم و محور معیشت را تغییر داده حیات در روستاها را حفظ کنیم.

کمبود زنان در صنعت نفت وگاز ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

کمبود زنان در صنعت نفت وگاز

در حالی که زنان تقریبا نیمی از نیروی کار را تشکیل می دهند تنها در ۱۵ درصد صنعت نفت و گاز سهیم هستند.