۳ سناریوی محیط زیست برای حل معضل زباله‌های شمال کشور ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

۳ سناریوی محیط زیست برای حل معضل زباله‌های شمال کشور

در پی تاکیدات رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست در کارگروه پسماند مبنی بر اولویت ساماندهی پسماند استان‌های شمالی کشور، معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: با افزایش ظرفیت کارخانه‌های کمپوست به جای زباله‌سوزها باید از ظرفیت‌های موجود برای حل این مشکل استفاده کنیم.