اختصاص ۳/۱۱ درصد پسآب فاضلاب جنوب تهران به ری ۱۲ آبان ۱۳۹۸

اختصاص ۳/۱۱ درصد پسآب فاضلاب جنوب تهران به ری

مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه دولت ۳/۱۱ درصد پسآب فاضلاب جنوب تهران را به دشت ری تخصیص داده است، گفت: در صورت راه اندازی مدول ۷ و ۸ تصفیه‌خانه فاضلاب تهران، به میزان ۳/۱۱ درصد پسآب به دشت ری اختصاص می‌یابد.