ضرر ۲۵۰۰ میلیاردی صنایع فروآلیاژ از قطع برق ۰۸ تیر ۱۴۰۱
استاد حسن خبر داد

ضرر ۲۵۰۰ میلیاردی صنایع فروآلیاژ از قطع برق

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ضمن تأکید بر تأمین زیرساختهای لازم در صنایع گفت: خاموشی صنایع حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان ضرر و زیان و عدم تولید در حوزه فروآلیاژ ایجاد کرده است.