پیشنهاد آمریکا برای اعمال تعرفه به جای تحریم نفت روسیه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

پیشنهاد آمریکا برای اعمال تعرفه به جای تحریم نفت روسیه

آمریکا در نظر دارد به کشورهای اروپایی پیشنهاد کند تعرفه ای را روی نفت روسیه اعمال کنند تا نگرانی‌ها نسبت به امنیت تامین انرژی و افزایش قیمتهای نفت، برطرف شوند.