روش تامین مالی دولت از بورس ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
انتشار 53 هزار میلیارد تومان اوراق در 4 ماه امسال؛

روش تامین مالی دولت از بورس

حجم اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه در 4 ماه اول سال 1399 بیش از 53 هزار میلیارد تومان بوده است.